CMM Energy ICE

Modernizacja układów pomiarowych

Modernizacja układów pomiarowych ilości i jakości gazu z odmetanowania kopalń: „Borynia-Zofiówka„ i „Pniówek” oraz budowa takich układów w kopalniach: „Knurów – Szczygłowice” i „Budryk” dla celów rozliczeń handlowych i bilansowania.

W 2012 r. uruchomiony został system pomiarowo-rozliczeniowy ilości i jakości gazu z odmetanowania kopalń JSW S.A., który swym działaniem objął KWK „Borynia-Zofiówka”, KWK „Pniówek” oraz należące wówczas do JSW KWK „Jas-Mos” i KWK „Krupiński” oraz należący do SEJ Sp. z o.o. Elektrociepłownię „Moszczenica”. W 2015 roku uruchomiono nową stację odmetanowania KWK „Budryk” przy Szyb VI w Chudowie, która została wyposażona w system na etapie budowy. Wszystkie elementy układu tj.: ujęcie gazu na stacjach odmetanowania oraz jego przesył do poszczególnych odbiorców są opomiarowane. Zastosowane urządzenia charakteryzują się bardzo dużą dokładnością umożliwiającą rozliczenia handlowe oraz rozliczenia związane z EU ETS. Są to chromatografy gazowe, przepływomierze turbinowe wraz ze współpracującymi z nimi czujnikami temperatury, wilgotności i ciśnienia przepływającego gazu. Wszystkie pozyskiwane dane archiwizowane są w nadrzędnym systemie komputerowym, który umożliwia wizualizację całości i dostęp on-line do wszystkich danych osobom odpowiedzialnym za proces gospodarczego wykorzystania metanu. W kopalniach „Budryk” i „Knurów-Szczygłowice” urządzenia pomiarowe służące do określenia stężenia metanu w ujmowanym gazie jak również określające jego przepływ charakteryzują się zbyt małą dokładnością. Z uwagi na trwający program gospodarczego wykorzystania metanu w tych kopalniach (budowa nowych układów kogeneracyjnych) zachodzi konieczność pozyskania dokładnych danych dla celów rozliczeniowych.  

Budowa układów pomiarowych w KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz KWK „Budryk” pozwoli na włączenie tych zakładów do systemu pomiarowo-rozliczeniowego i dokładne monitorowanie wszystkich parametrów w czasie rzeczywistym.

Projekt zakłada, że we wszystkich Zakładach Górniczych JSW S.A. stacje odmetanowania wraz z odbiorcami gazu będą opomiarowane oraz zwizualizowane w jednym wspólnym systemie pomiarowo-rozliczeniowym.