ICE CMM Energy

Przedstawiciele członków Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń (ICE-CMM Poland)

Czytaj więcej

Polska myśl techniczna w zakresie górnictwa i efektywnego wykorzystania metanu z kopalń oraz CBM

Czytaj więcej

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla w Polsce (ICE-CMM Poland)

  • Przy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych („UNECE”) działają Grupy Ekspertów ds. Efektywności energetycznej, Energii odnawialnej, Zarządzania zasobami, Czystszych systemów elektrycznych, Gazu ziemnego, Metanu z kopalń węgla i Sprawiedliwej Transformacji.
  • Każda z grup skupia ekspertów z całego świata specjalizujących się w danej dziedzinie.
  • Grupa Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla i Sprawiedliwej Transformacji zajmuje się promowaniem oraz wspieraniem działań zmierzających do redukcji emisji metanu do atmosfery, gospodarczego wykorzystania metanu oraz zmniejszeniem zagrożeń wybuchu metanu w kopalniach węgla kamiennego.
  • ICE-CMM Poland działa w ramach Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla i Sprawiedliwej Transformacji.
  • Podstawowym dokumentem na podstawie którego prowadzone są działania Grupy Ekspertów ds. CMM i JT są „Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie skutecznego drenażu metanu i jego wykorzystania w kopalniach węgla kamiennego”.
  • Międzynarodowe Centrum Doskonałości w myśl założeń Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla i Sprawiedliwej Transformacji ma wdrażać w praktyce rozwiązania wypracowane przez ekspertów. Grupa uznała, że teorię trzeba przełożyć na praktykę i eksperci powinni działać w miejscach, gdzie występują zagrożenia metanowe oraz emisja metanu.

Zakres działalności ICE-CMM Poland

Rozwój technologii:

  • CBM – przedeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego.
  • CMM – wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego w trakcie eksploatacji węgla.
  • AMM – poeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego.

Aktualności