CMM Energy ICE

VAM

W polskich kopalniach węgla kamiennego od wielu lat następuje stopniowy rozwój odmetanowania podziemnego i gospodarczego wykorzystania ujętego metanu w instalacjach ciepłowniczo-energetycznych. Jednakże nie tylko polskim, ale światowym dużym problemem jest utylizacja i gospodarcze wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń (VAM). W kopalniach, metan z pokładów węgla w czasie procesu urabiania węgla wydziela się do powietrza w kopalni i ulega rozrzedzeniu, tworząc w wyniku regulacji strumienia powietrza mieszaninę metanowo – powietrzną (VAM) zwierającą od 0,1 do 0,75% metanu (0,75% to górna granica stężenia metanu w szybach wentylacyjnych określona w polskich górniczych przepisach bezpieczeństwa).

Roczne zasoby metanu w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego w Polsce
w roku 2019 wynosiły ok 506 mln m3 (963 m3/min) natomiast w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej ok 246 mln m3 (468 m3/min).

Ile to jest 506 mln m3 – to mniej więcej 506 Stadionów Narodowych w Warszawie.

Liczne prace badawczo – rozwojowe prowadzone na świecie w ostatnich latach doprowadziły do powstania wielu technologii i urządzeń, które umożliwiają wykorzystanie metanu
z powietrza wentylacyjnego jako paliwa. Jednakże podstawowym problemem jest zapewnienie mieszaniny metanowo – powietrznej o koncentracji metanu co najmniej
od 0,5 do 1,0%, aby urządzenia – reaktory spalające metan mogły pracować efektywnie ekonomicznie.

W polskich kopalniach główną barierą dla efektywnego wykorzystania energetycznego metanu z powietrza wentylacyjnego w szybach wydechowych jest niskie stężenie metanu występujące średnio w przedziale od 0,01% do 0,30%.

Metan z powietrza odprowadzanego szybami wydechowymi z kopalni na powierzchnię do atmosfery powinien być zutylizowany ze względów energetycznych, ekologicznych oraz finansowych. JSW S.A. poszukuje partnerów biznesowych w celu rozwoju technologii wykorzystania mieszaniny metanowo – powietrzne (VAM) w kierunku możliwości efektywnej energetycznie pracy na niskim stężeniu metanu występującym w powietrzu wentylacyjnym
w kopalniach JSW S.A.

Przedmiotowa instalacja była by pierwszą tego typu zbudowaną w Europie opartą na metanie z powietrza wentylacyjnego kopalń.

Czy wiesz że:

Metan to gaz, którego potencjał cieplarniany jest większy o 28 razy od dwutlenku węgla.

Wykorzystanie jedynie 25% (VAM) z kopalń JSW S.A. zmniejszyło by roczną emisje metanu do atmosfery o 62 mln m3 co daje 1,24 mln Mg CO2e.