CMM Energy ICE

Program Redukcji Emisji Metanu

Najważniejsze założenia opracowanej Strategii środowiskowej GK JSW na lata 2022-2030 skupiły się na czterech głównych obszarach – ochronie powietrza, poszanowaniu wód i bioróżnorodności, gospodarce obiegami zamkniętymi i rekultywacji terenów, co wpisuje się w główne cele środowiskowe Agendy 2030 ONZ oraz tzw. taksonomii i stanowi odpowiedź na wyzwania i sprecyzowanie roli Grupy JSW w transformacji środowiskowej i energetyczno-klimatycznej Polski i Unii Europejskiej. 

Wskazano, że Grupa JSW od lat podejmuje działania w zakresie środowiska i klimatu, w tym redukcji gazów cieplarnianych i obecna strategia jest kontynuacją i rozwinięciem dotychczas przyjętego kierunku.

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, społecznymi i regulacjami znaczący nacisk w strategii położony został na obszar ograniczania emisji. Przyjęto cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (śladu węglowego) o 30% do roku 2030 (względem roku 2018 – czyli na poziomie 2,5 % rocznie zgodnie z linią poziomu temperatury „well below 2⁰C”) oraz zobowiązano się do działań w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050.

Z uwagi na to, że 74% śladu węglowego GK JSW stanowi metan, w tym obszarze Biuro Odmetanowania i Gospodarki Metanem opracowało harmonogram programu redukcji emisji metanu do roku 2025, uwzględniający dotychczas realizowany program gospodarczego wykorzystania metanu oraz nowe działania koncepcyjne konieczne do osiągnięcia zakładanego poziomu redukcji emisji metanu. Między innymi poprawy efektywności odmetanowania, budowy rurociągu łączącego kopalnie północne, zabudowy dodatkowych silników kogeneracyjnych. 

Realizacja całego programu redukcji emisji metanu o wartości szacunkowej na poziomie ok. 300 mln złotych do 2025 (w tym 122 mln zł ujęte w aktualnym modelu biznesowym), pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na ślad węglowy o ok. 24% do roku 2026. Stanowi to spadek emisji bezpośredniej metanu jak również emisji wynikającej z zakupu energii z zewnątrz.

Program Redukcji Emisji Metanu zakłada zwiększenie efektywności odmetanowania do 50% oraz wykorzystywania ujmowanego metanu do 95%. 

Ograniczenie emisji metanu do powietrza wentylacyjnego, a tym samym do atmosfery szybami wentylacyjnymi, zostanie zrealizowane poprzez działania bezpośrednio w wyrobiskach dołowych, głównie zwiększające ujęcie metanu systemem odmetanowania. Założono uzyskanie efektywności odmetanowania kopalń JSW na poziomie > 50%. Obecnie efektywność odmetanowania wynosi od 30% do 40% w JSW, gdzie średnia światowa to 20%. 

Obecnie trwają prace projektowe prowadzone przez Główny Instytut Górnictwa oraz Akademię Górniczo-Hutniczą pod nadzorem Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem. Osiągnięcie zakładanej redukcji emisji metanu wymaga przeprowadzenia wielu robót dołowych, modernizację sieci odmetanowania oraz inwestycję w infrastrukturę powierzchniową. 

ERROR: Content Element with uid "358" and type "mask_imgsec" has no rendering definition!