CMM Energy ICE

Wizualizacja sieci odmetanowania

Dołowa sieć odmetanowania składa się z wielu kilometrów rurociągów, którymi metan z miejsc jego ujęcia odprowadzany jest na powierzchnię. W rurociągach panuje podciśnienie wytworzone w stacji odmetanowania znajdującej się na powierzchni kopalni. Dla prawidłowej regulacji ujęcia i przepływu gazu codziennie dokonywane są pomiary zarówno na głównych (magistralnych) rurociągach jak i wewnątrz rejonów w miejscach ujęcia metanu. Aktualnie pomiary te wykonuje się ręcznie przez kwalifikowanych pracowników (pomiarowców) z częstotliwością 1 raz na dobę.

Projekt wizualizacji dołowej sieci odmetanowania obejmuje główne rurociągi metanowe we wszystkich zakładach JSW S.A. To 60 punktów pomiarowych, w których wykonywane będą automatycznie pomiary stężenia metanu w ujmowanym gazie, depresja, temperatura ujmowanego gazu oraz wielkość przepływu. Dane te on-line przesyłane będą na powierzchnię i poprzez centralny system analizy danych dostępne będą dla osób odpowiedzialnych za proces odmetanowania.

  Wykonanie wizualizacji sieci pozwoli na:

  • Ciągły pomiar i monitoring parametrów ujmowanego gazu  w rurociągach odmetanowania.
  • Szybką i łatwą archiwizację danych.
  • Prawie natychmiastową lokalizację awarii szczególnie związanych z rozszczelnieniem rurociągów – co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo w zakresie zagrożenia metanowego i   wyeliminuje ewentualne postoje ścian prowadzonych z odmetanowaniem.
  • Stworzenie bazy danych do racjonalnego stosowania procesu odmetanowania w wyrobiskach eksploatacyjnych.
  • Nadzór nad utrzymywaniem w rurociągach zbiorczych stężeń metanu o wartościach umożliwiających jego gospodarcze wykorzystanie.