CMM Energy ICE

Parlament Europejski: Raport o metanie

W dniu 28 września komisja Parlamentu Europejskiego ds. ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności (ENVI) głosowała nad ostatecznym kształtem sprawozdania Parlamentuw sprawie strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu (2021/2006(INI)które to ma być stanowiskiem PE odnośnie przedstawionego w 2020 r. przez Komisję Europejską strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu  (COM(2020) 663 final).

Komisja parlamentarna ENVI była wiodącą komisją przygotowującą raport a swoje opinie przygotowały również komisje AGRI (ds. rolnictwa i rozwoju wsi) i ITRE (ds. przemysłu, badań naukowych i energii). Projekt rezolucji opracowała posłanka sprawozdawczyni Maria Spyraki z Europejskiej Partii Ludowej i poddała pod dyskusję i wymianę poglądów pozostałym posłom.

Ostateczny kształt raportu po uzgodnieniu kompromisowych poprawek przyjęto większością 61 głosów, 10 europosłów zagłosowało przeciw.

W przyjętym sprawozdaniu posłowie wyrazili opinię, że Komisja powinna zaproponować legislację określającą wiążące standardy i cele redukcji metanu, które objęłyby wszystkie sektory tak by znacząco zmniejszyć emisje metanu w UE do 2030 r. Podkreślono też, że pożądane byłoby określenie wiążących globalnych celów i przyjęcie ich podczas COP26 w Glasgow.

Komisja ENVI przykłada największą wagę do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji metanu (MRV) we wszystkich sektorach (łącznie z zamkniętymi i opuszczonymi kopalniami węgla).  Posłowie wezwali KE do utworzenia obowiązkowego programu wykrywania wycieków (LDAR), który miałby objąć cały łańcuch wartości w sektorze energetycznym i petrochemicznym. Dedykowane obserwatorium służące wykrywaniu wycieków powinno zdaniem posłów służyć również namierzaniu wycieków u „super-emitentów” we wszystkich sektorach. 

Oczekiwana propozycja legislacyjna KE powinna być spójna z pozostałymi aktami prawnymi jak np. z dyrektywą o wspólnym wysiłku redukcyjnym (wiążące cele redukcji emisji metanu dla krajów członkowskich) czy dyrektywie o emisjach przemysłowych, a także odzwierciedlać cele Porozumienia Paryskiego.

Wyrażono aprobatę i wsparcie dla samodzielnych inicjatyw przemysłu dotyczących redukcji emisji metanu, zaś jednocześnie zauważono, że pojedyncze projekty mają ograniczoną efektywność i konieczne jest wsparcie legislacyjne, które to ma być poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami z interesariuszami, oceną wpływu, kosztów a także konsekwencji środowiskowych i społecznych- zgodnie z zasadą „do no significant harm” („nie czyń poważnych szkód”).

Posłowie komisji ENVI wyraźnie zaznaczyli, że wszystkie działania jakie wymusi przyszła legislacja muszą nie tylko sprzyjać redukcji emisji metanu szybko i opłacalnie ale również, co bardzo istotne, zapewniać zachęty i wsparcie dla przedsiębiorstw w osiąganiu standardów (np. dla tych prowadzących projekty wychwytu i wykorzystania metanu CMM zarówno w działających jak i opuszczonych kopalniach) , przy jednoczesnym uwzględnianiu zasady „zanieczyszczający płaci”.

 

Sprawozdanie mające charakter nielegislacyjny, zostanie przedstawione na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego najprawdopodobniej 18 listopada i poddane głosowaniu. Podejście posłów zawarte w dokumencie może być zapowiedzią stosunku PE do propozycji legislacyjnej jaką przedstawi Komisja odnośnie ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym, która ma zostać opublikowana jeszcze w tym roku.