CMM Energy ICE

Projekt GWM

JSW realizuje przedmiotowy Projekt w okresie 2018-2023 r.

Wydobycie węgla kamiennego nieodłącznie wiąże się z uzyskiwaniem produktu ubocznego jakim jest metan. Bogate zasoby tego surowca w Polsce sprawiają, że zagospodarowanie ich wiąże się z uzyskaniem znaczących korzyści gospodarczych, zwiększeniem bezpieczeństwa w kopalniach oraz realizacją strategii narodowej, zakładającej dalszy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, czyli takiej, w której produkty uboczne jednego procesu są wykorzystywane gospodarczo przy kolejnym.

W roku 2018 metan z kopalń JSW S.A. był wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu w 57% co sprawia, że istnieje duży potencjał na dalszy rozwój tej technologii.

Celem Projektu jest rozbudowa infrastruktury umożliwiającej wytwarzanie przez JSW energii elektrycznej przy zastosowaniu spalania nadwyżek metanu pozyskiwanego z węgla kamiennego w procesie odmetanowania.

Przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania metanu z kopalń KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice oraz wytwarzania energii na użytek tych kopalń oraz w następnej kolejności pozostałych kopalń należących do JSW. W koncepcji Projektu nie przewiduje się sprzedaży energii elektrycznej poza JSW.

Działalność górnicza należy do gałęzi przemysłu o statusie energochłonnych, co wiąże się przede wszystkim ze znacznym zmechanizowaniem procesu produkcyjnego prowadzonego w trybie ciągłym z systemem trzyzmianowym. Oznacza to istotne zapotrzebowanie JSW na energię elektryczną w ciągu roku na poziomie ok 1 TWh.

Ze względu na dostęp JSW do znacznych i stabilnych nadwyżek metanu możliwe jest ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej, a także zagospodarowanie metanu w miejsce ulatniania do atmosfery, co wiąże się z dodatkowymi kosztami emisji.

ERROR: Content Element with uid "257" and type "mask_imgsec" has no rendering definition!