CMM Energy ICE

Projekt GWM

JSW realizuje przedmiotowy Projekt w okresie 2018-2023 r.

Wydobycie węgla kamiennego nieodłącznie wiąże się z uzyskiwaniem produktu ubocznego jakim jest metan. Bogate zasoby tego surowca w Polsce sprawiają, że zagospodarowanie ich wiąże się z uzyskaniem znaczących korzyści gospodarczych, zwiększeniem bezpieczeństwa w kopalniach oraz realizacją strategii narodowej, zakładającej dalszy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, czyli takiej, w której produkty uboczne jednego procesu są wykorzystywane gospodarczo przy kolejnym.

W roku 2018 metan z kopalń JSW S.A. był wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu w 57% co sprawia, że istnieje duży potencjał na dalszy rozwój tej technologii.

Celem Projektu jest rozbudowa infrastruktury umożliwiającej wytwarzanie przez JSW energii elektrycznej przy zastosowaniu spalania nadwyżek metanu pozyskiwanego z węgla kamiennego w procesie odmetanowania.

Przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania metanu z kopalń KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice oraz wytwarzania energii na użytek tych kopalń oraz w następnej kolejności pozostałych kopalń należących do JSW. W koncepcji Projektu nie przewiduje się sprzedaży energii elektrycznej poza JSW.

Działalność górnicza należy do gałęzi przemysłu o statusie energochłonnych, co wiąże się przede wszystkim ze znacznym zmechanizowaniem procesu produkcyjnego prowadzonego w trybie ciągłym z systemem trzyzmianowym. Oznacza to istotne zapotrzebowanie JSW na energię elektryczną w ciągu roku na poziomie ok 1 TWh.

Ze względu na dostęp JSW do znacznych i stabilnych nadwyżek metanu możliwe jest ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej, a także zagospodarowanie metanu w miejsce ulatniania do atmosfery, co wiąże się z dodatkowymi kosztami emisji.

Ekonomia

Sumaryczna moc układów kogeneracyjnych zabudowanych w JSW S.A. w 2023 roku będzie wynosić 43,9 MWel. Roczny potencjał produkcyjny „Zielonej Energii Elektrycznej” w KWK Budryk oraz KWK Knurów Szczygłowice w 2022 roku będzie wynosił około 330 tys. MWh. Ilość wyprodukowanej energii pokrywa około 33 % rocznego zapotrzebowania w energię elektryczna JSW S.A. Ilość wyprodukowanej energii pozwoliłaby zasilić 180 tys. średnich gospodarstw domowych w Polsce.

Ekologia

Roczna ilość wyprodukowanej „Zielonej Energii Elektrycznej” 330 tys. MWh w JSW S.A. pozwala zaoszczędzić 165 tys. Mg węgla energetycznego koniecznego do zużycia w konwencjonalnej elektrowni węglowej do wyprodukowania tej samej ilości energii elektrycznej. Realizacja „Zielonych Inwestycji” w KWK Budryk oraz KWK „Knurów-Szczygłowice” do 2023 roku - pozwoli na ograniczenie emisji metanu do atmosfery łącznie o 80 mln m3 CH4 co daje ok. 1,6 mln Mg CO2e rocznie.